KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖNEMLİ TARİHLER

Presentation of Erasmus+

Detay

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ-GENEL BİLGİLER 

  ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMIKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi'ni alarak yüksek öğrenimde Avrupa boyutunu güçlendirilmesini ve kalitenin artırılmasını amaçlayan Erasmus Programını uygulamaya başlamıştır. Erasmus Programına katılan öğrencilerimiz aracılığı ile kültürümüzü, bilgi ve deneyimlerimizi Avrupa'ya taşımak ve Avrupa'dan gelecek yansımaları ülkemize aktarmak yönünde bir bilgi ve kültür köprüsü oluşturma amacını taşıyan Üniversitemizde öğrenci ve akademisyen değişimi programları aktif bir şekilde devam etmektedir. Avrupa'nın   çeşitli   üniversiteleri   ile   işbirliği  içinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde2004-2005 akademik yılı içerisinde Ziraat Fakültesinden3 öğrenci Polonya'ya, Orman Fakültesinden3 öğrenci Avusturya'ya, İ.İ.B.F 'den 2 öğrenci Yunanistan'a, ayrıca Ziraat Fakültesinden 1 ve Orman Fakültesinden 2 öğretim üyesi Avusturya'ya gönderilmiştir. 2 öğretim üyesi de Üniversitemize gelmiştir.2005-2006  akademik  yılında  da  öğrenci  değişim çalışmaları hızlandırılmış olup, Ziraat Fakültesinden 5 öğrenci Polonya'ya, Orman Fakültesinden 3 öğrenci Avusturya'ya, İ.İ.B.F 'den 7 öğrenci Polonya ve İtalya'ya, Tıp Fakültesinden 2 öğrenci İspanya'ya, Fen Edebiyat Fakültesinden 3 öğrenci Polonya ve Litvanya 'ya, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 4 öğrenci Portekiz ve İtalya'ya ve BESYO 'dan 1 öğrenci Portekiz'e gönderilmiştir.2 öğretim üyesi Avusturya'ya giderek değişim programından yararlanmıştır. K.S.Ü 'ye ise 2 öğrenci Erasmus öğrencisi olarak Lleida Üniversitesi’nden (İspanya) gelip bir yarıyıl Üniversitemizde öğrenim görmüşlerdir. Yine bu program kapsamında 3 öğretim üyesi de Üniversitemize gelmiştir. 2006-2007akademik yılında  ise toplamda 45 öğrenci değişimi ve12 öğretim üyesi değişimi yapılmıştır. Yine bu program kapsamında  9 öğretim üyesi de Üniversitemize gelmiştir.                                           2007-2008 akademik yılında  toplam 50 öğrencimiz  Avrupa’da çeşitli üniversitelerde eğitim görmüştür. Yine Erasmus programı kapsamında İtalya, İspanya, Polonya ve Macaristan’dan olmak üzere 6 Erasmus öğrencisi Üniversitemizde eğitim görmüştür.  Personel Hareketliliği Programı çerçevesinde de toplam 12 öğretim  üyemiz yurt dışına gitmiş ve 5 öğretim üyesi de Üniversitemize gelmiştir. 2008-2009  akademik yılında, toplamda 37 öğrenci öğrenim hareketliliği değişimi, 5 öğrenci staj hareketliliği değişimi, 4 personel ders verme hareketliliği ve 3 personel eğitim alma hareketliliği değişimi  yapılmıştır. Yine Erasmus programı kapsamında İtalya ve Polonya’dan olmak üzere 3 Erasmus öğrencisi Üniversitemizde eğitim görmüştür. 2009-2010 akademik yılında, toplamda 59 öğrenci öğrenim hareketliliği değişimi, 11 öğrenci staj hareketliliği değişimi, 5 personel ders verme hareketliliği ve 5 personel eğitimi hareketliliği yapılmıştır. Yine Erasmus programı kapsamında İtalya ve Almanya’dan olmak üzere 4 Erasmus öğrencisi Üniversitemizde eğitim görmüştür. 2010-2011 yılında alınan bütçeler doğrultusunda 56 öğrenci öğrenim hareketliliği değişimi, 10 öğrenci staj hareketliliği değişimi yapılmıştır. Yine Erasmus programı kapsamında İtalya’dan 1 Erasmus öğrencisi Üniversitemizde eğitim görmüştür.Personel Hareketliliği Programı çerçevesinde de 6 öğretim üyemiz ders verme hareketliliğinden ve 5 öğretim elemanımız eğitim alma hareketliliğinden faydalanarak yurt dışına gitmiş ve 8 öğretim üyesi de Üniversitemize gelmiştir. 2011-2012 yılında alınan bütçeler doğrultusunda 47 öğrenci öğrenim hareketliliği değişimi, 15 öğrenci staj hareketliliği değişimi, 8 ders verme hareketliliği değişimi ve 5 eğitim alma hareketliliği değişimi öngörülmektedir. İkili anlaşma yapılan üniversite sayısını artırma yönündeki çalışmalar devam etmekte olup halen43 üniversite ile anlaşmamız mevcuttur.   2.FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI  GENEL BİLGİLER                         Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Farabi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliği 18/02/2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazetede yayınlaması ile birlikte  yürürlüğe girmiştir. 13 Mart 2009 tarihi itibari ile de öğrenci/öğretim üyesi değişim programı resmi olarak başlatılmıştır. Bu program Türkiye içerisindeki Yükseköğretim Kurumları (üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri) arasında   - Öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde) - Öğretim üyesi değişimi yapmayı amaçlar. Program iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan “Farabi Değişim Programı Protokolü” ile gerçekleştirilir. Öğrenci Değişimi:                 Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir, değişim süresi  en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. Protokolde mutabık kalınması şartıyla, ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir. Farabi Değişim Programından ön lisans ve lisans programlarının  hazırlık ve birinci sınıfında  okuyan  öğrenciler  yararlanamaz. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.                   Türkçe öğretim yapan kurumlar için değerlendirmede, öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır. - Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,   -Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.                    Kısmen ya da tamamen yabancı dilde öğretim yapan kurumlar için öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile yabancı dil seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınır. Yabancı dil seviyesi için ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi istenir.                    Değişim programı kapsamında lisans öğrencilerine 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir. Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarı, katılım belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.                  Farabi Değişim Programı kapsamında  aynı memuriyet mahalli sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları da değişim programından yararlanabilirler. Ancak, değişim programı bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz.                  Değişim Programı süresince öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmazlar, ancak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler, kayıt dondurma işlemi yapılmaz.                  Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına burslu katılmak mümkündür. Ödeneğin yetersiz kalması durumunda, kabul eden tarafta yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, burssuz olarak öğrencilerin değişim faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlanabilir.   Öğretim Üyesi Hareketliliği (ÖÜH):                   Farabi Değişim Programı kapsamında ÖÜH süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar ve Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri katılabilirler.                   Öğretim Üyesi Hareketliliğinde öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurum arasında anlaşma protokolleri imzalanır. Değişim protokolünde gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders verecek öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.                   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ünvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.                   Öğretim üyelerine yapılacak ödemeler, aylık olarak yapılır. Aynı memuriyet mahallindeki Farabi Değişim Programı faaliyetine katılan öğretim üyesi için ödeme yapılmaz.   2009-2010 Akademik Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler:                      2009-2010 Akademik Yılında FDP kapsamında anlaşmalı olduğumuz Üniversitelere 24 öğrenci değişimden faydalanmak üzere gönderilmiştir.   2010-2011 Akademik Yılında gerçekleştirilen Faaliyetler:                      2010-2011 Akademik Yılında FDP kapsamında anlaşmalı olduğumuz Üniversitelere 18 öğrenci değişimden faydalanmak üzere gönderilmiştir .Yine aynı program kapsamında Üniversitemize 26 öğrenci gelmiştir.   2011-2012 Akademik Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler:                       2011-2012 Akademik Yılında FDP kapsamında anlaşmalı olduğumuz Üniversitelere 23 öğrenci değişimden faydalanmak üzere gönderilmesi öngörülmektedir. Yine aynı program kapsamında Üniversitemize 19 öğrenci  gelmesi öngörülmektedir.  

...

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı