KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7143 SAYILI AF KANUNU BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU-20.09.2018

7143 Sayılı Kanun ile Öğrenci Affı Başvuruları Hakkında Duyuru

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı kanununun 15 inci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler…” hükmünden yararlanmak isteyen adaylar için;

Başvuru Tarihleri : 18.05.2018-18.09.2018 tarihleri arasında 4 ay içerisinde yapılabilir. (Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır)

 Başvuru Şekli :  1- Adayların başvuru dilekçesi,

                             2- Transkript Belgesi,

                             3-Adli Sicil Kaydı belgesi,

ile şahsen/posta/kargo yoluyla Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuru yapmaları gerekmektedir. (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

Yatay geçiş işlemlerinde;

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

1) Başvuru dilekçesi.

2) Anılan Kanun maddesi kapsamında kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesi

3) Transkript

4) Ders İçerikleri

5) İşi veya ikametinin belgesi

6) Adli Sicil Kaydı belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)